مقالات

HDPE pipe profile

2018-11-14

High crystallinity of HDPE is a thermoplastic resin, non-polar, original appearance of HDPE is milky white, low cut leaving a certain degree of translucency. PE has good resistance to most of the characteristics of living and industrial chemicals, chemical corrosion of certain types of chemicals, such as corrosive oxidant (nitric acid), aromatics (p-xylene) and halogenated hydrocarbon (carbon tetrachloride).

HDPE دارای خواص الکتریکی خوب است، به ویژه قدرت عایق دی الکتریک بالا، و آن را بسیار مناسب برای سیم و کابل. درجه وزن مولکولی با وزن کم تا مقاومت بالا در دمای اتاق حتی در دمای پایین -40F.