مقالات

مواد لوله PPR استفاده می شود

2018-11-14

Production of polyethylene pipe polyethylene odorless, nontoxic, feel like wax, with excellent low temperature resistance (minimum use temperatures up to -70~-100), good chemical stability, resistant to most acid and alkali erosion (not with oxidation properties of acid-resistant), not soluble in common solvents at room temperature, Hygroscopicity small.

اما لوله PPR به عنوان مولکول های خطی به آرامی در برخی از حلال های آلی محلول می شود و بدون تورم اتفاق می افتد و خواص الکتریکی عایق الکتریکی عالی است. اما پلی اتیلن به استرس محیطی (اقدامات شیمیایی و مکانیکی) بسیار حساس به گرمازدگی بسیار ضعیف است.