مقالات

Reducer T-Fitting

2018-11-14

جزئیات محصول

اطلاعات پایه

  • علامت تجاری: SUNPLAST

  • منبع: چین

  • کد HS: 74122090

توضیحات محصول

Size                              Code                 Code I* (Individual package)
12-12-16                 005.121216.5                      I.005.121216.5
12-12-20 005.121220.5 I.005.121220.5
12-16-16 005.121616.5 I.005.121616.5
16-12-16 005.161216.5 I.005.161216.5
16-12-20                 005.161220.5                      I.005.161220.5
16-20-16                 005.162016.5                      I.005.162016.5
16-25-16 005.162516.5 I.005.162516.5
20-12-20                 005.201220.5                      I.005.201220.5
20-16-16                 005.201616.5                      I.005.201616.5
20-16-20                 005.201620.5                      I.005.201620.5
20-20-16                 005.202016.5                      I.005.202016.5
20-25-20                 005.202520.5                      I.005.202520.5
25-12-25 005.251225.5 I.005.251225.5
25-16-16 005.251616.5 I.005.251616.5
25-16-20                 005.251620.5                      I.005.251620.5
25-16-25                 005.251625.5                      I.005.251625.5
25-20-16 005.252016.5 I.005.252016.5
25-20-20 005.252020.5 I.005.252020.5
25-20-25                 005.252025.5                      I.005.252025.5
25-25-16 005.252516.5 I.005.252516.5
25-25-20 005.252520.5 I.005.252520.5
32-25-25                 005.322525.5                      I.005.322525.5
32-25-32 005.322532.5 I.005.322532.5
32-32-25                 005.323225.5                      I.005.323225.5